Om te waarborgen dat we dit op de juiste wijze doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af.

Extern toezicht

De Autoriteit woningcorporaties, die jaarlijks alle woningcorporaties beoordeelt, en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is onze externe toezichthouder..

Intern toezicht

Intern houdt de raad van commissarissen toezicht op de werkzaamheden van het bestuur. Deze raad houdt toezicht, neemt besluiten, adviseert de bestuurder en controleert de onafhankelijkheid van de accountant. De raad van commissarissen werkt nauw samen met de selectie- en remuneratiecommissie, die het jaarlijkse evaluatiegesprek met de bestuurder voert.
De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden:

  • Stéphane Cépèro, voorzitter
  • Carool Maas, vicevoorzitter. Voorgedragen door de huurdersvereniging.
  • Herbert Moerdijk, voorzitter auditcommissie.
  • Jan Willem van der Marel, lid.
  • Mieke Reynen, lid. Voorgedragen door de huurdersvereniging.
Leden worden voor een periode van ten hoogste vier jaar benoemd. Herbenoeming is mogelijk tot een periode van in totaal 8 jaar. Bekijk hier het rooster van aftreden.

Toezicht en verantwoording

Als woningcorporatie geven wij invulling aan een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak voeren wij uit vanuit een grote lokale betrokkenheid.